Ogłoszenie o sesji

W dniu 23 stycznia 2013 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się  XXXV sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

Porządek  XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

1.  Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

2.  Przyjęcie porządku XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3.  Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

4.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 grudnia 2012 r. do  9 stycznia 2013 r.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Łask.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Łask.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask.   

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (Łask, ul. Śląska).

13.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,  w drodze przetargu (Okup Mały).

14.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (Rokitnica).

15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem (Łask, obręb 15).

16.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem (Bałucz).

17.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wydawania czasopisma „Panorama Łaska”.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2013 r.

20.Sprawozdania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku  z działalności komisji za 2012 rok.

21.Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

22.Zapytania i wolne wnioski.

23.Korespondencja i sprawy różne.

24.Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

Wstęp na sesję wolny