Ogłoszenie Burmistrza Łasku w sprawie gospodarowania odpadami

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej przedmiotem konsultacji na terenie Gminy Łask do wzięcia udziału w konsultacjach

  1. Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask
  2. Projektu uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Łask

Konsultacje prowadzone są w formie:

  1. pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie od 7 grudnia do 14 grudnia 2012 r.
    Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie (tj. od 7 do 14 grudnia 2012 r.) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask bądź przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres: e.szmigielska@lask.pl lub faksem na nr (43) 676-83-88
  2. bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012r. o godz. 14,00 w pok. Nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask

Treść projektów uchwał i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce organizacje.