Ogłoszenie Burmistrza Łasku o konsultacjach

Na podstawie uchwały Nr L/532 /10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” zapraszam zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje trwają od 12 września do 19 września 2012 r. i prowadzone są w formie pisemnej poprzez zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag i opinii są dostępne na stronie internetowej www.lask.pl.

Wypełnione formularze należy składać w powyższym terminie (tj. od 12 do 19 września 2012 r.) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask bądź przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres i.smazek@lask.pl lub faksem na nr (43) 676-83-88.