Ogłoszenie o sesji

 W dniu 26 października 2011 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Łasku. 

Porządek XV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku XV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 26 sierpnia do 11 października 2011 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2011-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na prace konserwatorskie i restauratorskie przy Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku.
 9. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu, Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli i Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2012-2015. 
  • Przedstawienie informacji o zgłoszonych kandydatach.
  • Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
  • Przyjęcie zasad przeprowadzenia wyboru ławników.
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  • Ogłoszenie wyników wyborów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Łask ze Spółki Lotnisko Łask Sp. z o.o. i wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w najem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 15. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łasku nt. „Kontrola dostępności do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łask w roku szkolnym 2011/2012”.
 16. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Korespondencja i sprawy różne.
 20. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Łasku.