Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.

Załączniki: