Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 maja 2015 roku zawiadamiamo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łaskwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 kwietnia do 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75, w godzinach 7.30. – 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali Nr 18, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2017 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiamo wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniachod 3 kwietnia do 27 kwietnia 2017 r.Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany Studium, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75, w godzinach 7.30. – 15.30. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.   w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 w godzinach urzędowania;

2.   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: um@lask.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Łasku, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.