Nadzwyczajna XX sesja Rady Miejskiej w Łasku

Na wniosek Burmistrza Łasku zwołana została nadzwyczajna XX sesja Rady Miejskiej w Łasku, która odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1.
 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020  zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bałuczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla gminy Łask na lata 2019-2023 z perspektywą na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 13.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia udziału w nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (Bałucz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (Wola Łaska).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (przy ul. Jesionowej na cele składowe).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (przy pl. Szarych Szeregów - kiosk spożywczy).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (Okup Mały - pod uprawę warzyw).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2019.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2019.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.
 27. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli nt: "Kontrola świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku w zakresie dostawy energii cieplnej oraz ilości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza za 2019 r.".
 28. Korespondencja i sprawy różne.
 29. Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Transmisja online z sali obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                  Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik