Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask

 

W dniu 13 września 2016 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask" nr POIS.02.03.00-00-0042/16 w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wysokość dofinansowania: 34 762 712,01 PLN (63,75% kosztów kwalifikowanych). Wartość całkowita projektu brutto 67 545 429,50 PLN.

Dokumentacja techniczna zadania zrealizowana została w ramach zadania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I Gospodarka Wodno Ściekowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-039/14-00 (1 292 877,60 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowanych) – 1 040 120 PLN).       

Zakres przedmiotowego projektu który w ramach rozstrzygniętego konkursu otrzymał dofinansowanie obejmuje inwestycję mającą na celu zapewnienie oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Łasku zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG zwanej potocznie „dyrektywą ściekową” oraz rozbudowę i modernizację kanalizacji na terenie Gminy Łask.

Przedmiotowy projekt obejmuje  następujące główne zadania inwestycyjne:

  • Zadanie 1: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku obejmujący zwiększenie przepustowości obiektu do Qśrd - 8 000 m3/d oraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki osadowej z instalacją do pozyskiwania biogazu i układem skojarzonej produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Koszt realizacji zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi – 40 308 287,53 PLN netto. Przewidywany termin realizacji – 02.01.2017 r. – 30.09.2019 r.
  • Zadanie 2: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna. W ramach zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną o długości 4 773 m, kanalizację tłoczną o długości 1 490 m wraz z pompownią ścieków oraz 233 przykanliki o łącznej długości 1 519m. Projekt obejmuje m.in. ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierską, Armii Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 4 273 512,53 PLN netto. Przewidywany termin realizacji: 02.01.2018 r. – 30.06.2020 r.
  • Zadanie 3: Modernizacja kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową – obejmującą remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łask. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 5 662 215 PLN netto. Przewidywany termin realizacji: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
  • Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200, 250 w Ostrowie obejmującej 1 965 m kanalizacji sanitarnej oraz 65 przykanalików o łącznej długości 278 m. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorski wynosi 1 729 866,03 PLN netto. Przewidywany termin realizacji: 02.01.2018 r – 30.09.2019 r.
  • Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV O 200 w Łasku w ulicy Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ulicy Prusa obejmujący 1 120 m kanalizacji sanitarnej oraz 446 m kanalizacji tłocznej z pompownią ścieków. Koszt zadania wg kosztorysów inwestorskich wynosi 1 769 354,24 PLN netto. Przewidywany termin realizacji: 02.01.2018 r. – 30.09.2019 r.

 

Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacji sanitarnej mająca na celu zapewnienia zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz Polskich w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Łask. Więcej na stronie: http://www.mpwik-lask.pl/index.php?m=Unia

 

 

 

                                                                            Sowiński Mariusz

                                                                 Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Łasku