LXII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali z fortepianem (piętro) Łaskiego Domu Kultury, przy ul. Narutowicza 11 odbędzie się  LXII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek LXII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku LXII sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 października do 28   października 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Łask  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 11. Sprawozdania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku z działalności komisji za 2014 rok
 12. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych
 13. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 14. Zapytania i wolne wnioski
 15. Korespondencja i sprawy różne
 16. Zakończenie LXII sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny

 

                                              

 

         Przewodniczący Rady

          /-/ Robert Bartosik