LXI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 22 października 2014 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się  LXI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek  LXI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie LXI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2.  Przyjęcie porządku LXI sesji Rady Miejskiej w Łasku

 3. Przyjęcie protokołów z LVIII, LIX, LX sesji Rady Miejskiej w Łasku

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 sierpnia do 9 października 2014 r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Łask”

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w  Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Łaska

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem

 15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku

 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku

 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku

 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku

 21. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łasku nt. „Kontrola realizacji zadań statutowych pod względem dostępności i poziomu udzielanych  świadczeń przez Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku w roku 2012 i 2013”

 22. Informacja Burmistrza Łasku w sprawie przejęcia przez Gminę Łask w użyczenie budynku Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława Bpa i M. i Ś. Mikołaja Bpa w Borszewicach Kościelnych na potrzeby świetlicy wiejskiej

 23. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje

 24. Zapytania i wolne wnioski

 25. Korespondencja i sprawy różne

 26. Zakończenie LXI sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny

 

                                                               

       Przewodniczący Rady

         /-/ Robert Bartosik