LVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się  LVI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek LVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku LVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 13 maja do 11 czerwca 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łask dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask na rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Korespondencja i sprawy różne.

Zakończenie LVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny

 

Przewodniczący Rady

/-/ Robert Bartosik