LV sesja Rady Miejskiej w Łasku

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1

odbędzie się  LV sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

Porządek  LV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z LII, LIII i LIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 marca do 12 maja 2014 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/496/14 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/518/14 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/489/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łasku za 2013 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2013.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.
 22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Korespondencja i sprawy różne.
 25. Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Robert Bartosik