LII sesja Rady Miejskiej w Łasku

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 31 marca  2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się  LII sesja Rady Miejskiej w Łasku

Porządek  LII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

3. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 stycznia 2014 r. do 18 marca 2014 r.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Łask.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/471/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/469/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łask.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli wspomagających.

14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łask dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łask oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego    w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2013.

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask.

19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Aleksandrówek, gmina Łask.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Borszewice.

21. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Łask ul. Tylna 9 na lata 2014-2016”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łask na rok 2014.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Łaska na lata 2014-2021”.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (dz. nr 1 w Rembowie).

25. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 466/8 w Łopatkach).

26. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 337/2 w Rokitnicy).

27. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dz. nr 337/3 w Rokitnicy).

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku.

30. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

31. Zapytania i wolne wnioski.

32. Korespondencja i sprawy różne.

33. Zakończenie LII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

Przewodniczący Rady  

/-/ Robert Bartosik