LI (51) sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się LI (51) sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek LI sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 24 sierpnia do  20 września  2018 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Łask. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XLVII/526/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie  Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Łask.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gmina Łask.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przejazdu i przechodu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Wola Łaska, z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych publicznych).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny (w obrębie Rokitnica, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżaw.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (Łask, ul. Południowa, z przeznaczeniem na  cele garażowe).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (powierzchna dachowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Teodorach).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (lokal położony w Łasku  przy ul. Prostokątnej 1, gabinet weterynaryjny).  
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu (lokal położony w Łasku przy ul. Kościuszki 14, Oddział ZUS).
 24.  Podjęcie uchwały  uchylającej uchwałę Nr L/563/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu  miasta i gminy Łask.
 26. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Korespondencja i sprawy różne.
 29. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik