L sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 5 września 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się L (50) sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek L sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 20 lipca do 23 sierpnia 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w uchwale Nr XLIX/548/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych z wyłączeniem ich z użytkowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/350/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego w Łasku, w latach 2017-2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 15. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Korespondencja i sprawy różne.
 18. Zakończenie L sesji Rady Miejskiej w Łasku.
   

Wstęp na sesję wolny.

 

 

 

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                     /-/ Robert Bartosik