Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Zgodnie z obwieszczeniem nr 31/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej w 2019 r. na obszarze województwa łódzkiego  informujemy, że
w okresie od dnia 18 marca do dnia 1 kwietnia 2019 r. w godz. 8.00 – 14.00 w Łasku w lokalu przy ulicy Warszawskiej 13 (budynek po byłym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla obszaru powiatu łaskiego. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej będące mieszkańcami gminy Łask, mają wyznaczony termin stawiennictwa w okresie od 18 do 22 i 25 marca (mężczyźni) oraz 29 marca (kobiety).

1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się :

1) mężczyzn urodzonych w roku 2000;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, urodzone w 1998 - 1999 roku które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4) kobiety urodzone w latach 1995 - 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 r., poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

2. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

3. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

4. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

b) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

5. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

1) sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,

2) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,

3) wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

4) założeniem ewidencji wojskowej,

5) wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),

6) przeniesieniem do rezerwy,

7) przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

6. Podstawy prawne:

1) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1982)

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980)

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944)

W załączeniu:

Obwieszczenie nr 31/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej w 2019 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Załączniki: