Konkursy ofert ogłoszone na realizację zadań w roku 2013 przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Dnia 28.11.2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w 2013 roku w zakresie:

  • kultury fizycznej i sportu,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Łask, które realizują zadania w powyższym zakresie do zapoznania się z ogłoszonymi konkursami i ewentualnego składania ofert.

Szczegółowe informacje o ogłoszonych konkursach znajdują się na stronie:
http://www.ngo.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=25