IX sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek IX sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku IX sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 13 maja 2015 r.  do 10 czerwca 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną orazwskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o udzielenie informacji o kandydatach na ławników
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego we wsi Wrzeszczewice Skrejnia
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (Łask, ul. Wiejska)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (Łask, ul. 9 Maja)
 17. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 18. Zapytania i wolne wnioski
 19. Korespondencja i sprawy różne
 20. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                  /-/ Robert Bartosik