IV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Złożenie ślubowania przez radną Justynę Kmiecik-Pasternak.
 3. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 21 listopada do 13 grudnia 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla gminy Łask".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask i opiekę nad dowożonymi dziećmi w okresie styczeń-czerwiec 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2019 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Łask na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu "Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (na część działki położonej w Łasku, przy ul. Warszawskiej z przeznaczeniem na ustawienie kontenera  na odpady wielkogabarytowe).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (na działki położone w Łasku, przy ul. Południowej z przeznaczeniem na cele garażowe).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy (na część działki położonej we Wrzeszczewicach z przeznaczeniem na cele badawcze).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Łasku.
 27. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 28. Korespondencja i sprawy różne.
 29. Zapytania i wolne wnioski.
 30. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łasku

/-/ Robert Bartosik