Informacja o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, iż zostaje przedłużony do dnia 18 stycznia 2013r. termin zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Łask kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2013 zadań Gminy Łask.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w powyższym terminie na załączonym formularzu zgłoszeniowym, dostarczając wypełniony formularz do Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask (pok. 57) lub przesyłając go faksem na numer 43 676-83-88.

 

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 

Łask, dnia 31 grudnia 2012r.