Informacja o opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku informuje, że w 2013 roku zawiadomienia o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, nie będą dostarczane użytkownikom indywidualnie.

Opłatę roczną w wysokości ustalonej ostatnim  wypowiedzeniem należy wpłacić na rachunek Gminy Łask w Banku PEKAO S.A. I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 w terminie do 31 marca 2013 roku. Od opłaty wpłaconej w tym banku nie będzie pobierana prowizja bankowa.

Nie zapłacenie opłaty rocznej w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.