Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Łasku informuje, iż na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz przyjętego „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” (Uchwała Nr XXXII/311/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2012r.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy działające na terenie Gminy Łask mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Łask w roku 2013.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu w terminie do dnia 28 grudnia 2012 r. dostarczając wypełniony formularz do Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 -100 Łask (pok. 57) lub przesyłając go faksem na numer 43 676-83-88.

Zgodnie z zapisami powyższego Programu współpracy na rok 2013 Komisję Konkursową powołuje każdorazowo Burmistrz Łasku określając jej skład i zasady działania a z tytułu prac w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Załączniki: