Informacja Burmistrza Łasku

Informacja Burmistrza Łasku o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy CSiR w Łasku

Burmistrz Łasku informuje, że w oparciu o art. 19 a (zlecenie zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego przez Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy CSiR w Łasku.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, stosownie do art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta ta zostaje zamieszczona do publicznej wiadomości.
W związku z powyższym w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty (tj. do dnia 4.10.2011 r.) można zgłaszać uwagi dotyczące tej oferty.
Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask.

Oferta w załączeniu.

Załączniki: