I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych przypomina, że zgodnie z art. 11¹ ust 7 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) do dnia 31 stycznia 2018 r. należy uiścić I ratę opłaty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 oraz należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 12 a wskazanej wyżej ustawy, w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2018 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 stycznia 2018 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w/w wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.