Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku

Adres: 
ul. Polna 12, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Maria Krawczyk
Telefon: 
(43) 675-52-38
Statut: 
Statut: 

 

Cele i zadania Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej:


Celem „Zespołu’’ jest zapewnienie ludności, zamieszkałej na terenie wymienionym w § 1 pkt 5 Statutu, opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem praw pacjenta określonych w Karcie Pacjenta.

Zadania poradni i gabinetów, wchodzących w skład „Zespołu” w Łasku:

 1. przeprowadzanie badań i udzielanie porad lekarskich osobom zgłaszającym się oraz zapewnienie opieki zdrowotnej osobom obłożnie chorym pozostającym w domu (wizyty domowe);
 2. wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych i profilaktycznych;
 3. odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń - zgodnie z przepisami;
 4. ewidencjonowanie chorych na choroby przewlekłe, osób w wieku poprodukcyjnym oraz prowadzenie badań okresowych tych chorych (czynne poradnictwo);
 5. świadczenie usług profilaktycznych pielęgniarskich na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej;
 6. udzielanie świadczeń profilaktycznych na rzecz kobiet w ciąży i małego dziecka;
 7. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, bądź opieki nad ciężko chorymi;
 8. obserwacja i analiza stanu zdrowotnego ludności oraz opracowywanie planu działania w zakresie opieki środowiskowej;
 9. szerzenie oświaty i profilaktyki zdrowotnej;
 10. udzielanie świadczeń diagnostycznych obejmujących analizy i inne badania mające na celu rozpoznanie stanu zdrowia;
 11. prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń „Zespołu”;
 12. zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjenta oraz udostępnienia ich tylko w przypadkach określonych w przepisach prawa;
 13. udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych i specjalistycznych.