Drugi etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Orchowie”

 

W dniu 21 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej nr 103177E w miejscowości Orchów w ramach drugiego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Orchowie”. Wartość robót budowlanych to 845 218,49 zł. Wykonawca inwestycji została firma SKANSKA S.A,  termin realizacji prac ustalono na 30.09.2016 r.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących robót:

1.    Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2.    Roboty ziemne - wykopy

3.    Wbudowanie krawężników ulicznych na ławie betonowej i obrzeży

4.    Regulacja istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

5.    Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników

6.    Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna)

7.    Wykonanie ścieku ulicznego

8.    Wykonanie nawierzchni wjazdów i chodników z kostki betonowej

9.    Wykonanie umocnienia skarp i poboczy

10.  Wykonanie przepustu pod koroną drogi

11.  Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (należy wycenić zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu)

12.  Urządzenie zieleni w pasie drogowym (nasadzenia drzew jako kompensacja w ilości zgodnej z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew)