Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach

Gmina Łask informuje, że zadanie pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”

jest  realizowane przez Gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Umowa  o dofinansowanie środków z WFOŚiGW w Łodzi nr 442/OW/PD/2020 w formie pożyczki
i dotacji z dnia 05.11.2020 r.

Całkowita wartość zadania: 1 443 060 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji pożyczki:  454 381,00 zł w tym: 136 314,00 zł dotacji  i 318 067,00 zł pożyczki.

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach obejmującej budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, dwóch przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej. Łączna długość budowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami
to  ponad 4,3 km.

 

www.zainwestujwekologie.pl