Ankieta dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi

1 lipca 2011 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a 15 lipca podpisał ją prezydent.
Gruntowna nowelizacja ustawy jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym nr 152 poz. 897 z 25 lipca 2011 r. i obowiązuje od początku 2012 r., zaś opisane w niej rozwiązania muszą być wdrożone w życie od 1 lipca 2013 r.
Nowelizacja ustawy wprowadza ogromne ilości zmian nakładając na Gminę i właścicieli nieruchomości nowe obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Od początku bieżącego roku pracownicy urzędu rozpoczęli prace mające na celu opracowanie systemu gospodarowania odpadami.
Powinien on stworzyć wszystkim mieszkańcom możliwość prostego i skutecznego pozbywania się odpadów komunalnych. Natomiast Gmina winna mieć opracowany mechanizm pozbywania się i ich odzyskiwania.
Aby to nastąpiło Rada Miejska w Łasku musi podjąć kilkanaście uchwał wprowadzających w życie obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy.
Zgodnie z zapisami tej ustawy, Gmina przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami na swoim terenie tj.: Gmina zapewni odbiór odpadów od właścicieli za pośrednictwem firmy wyłonionej w przetargu publicznym. Mieszkańcy nie będą zawierać indywidualnych umów z firmą wywozową. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą wnosić opłatę w formie podatku w oparciu o stawkę jednostkową przyjętą w drodze uchwały przez Radę Miejską w Łasku.

Chcąc właściwie przygotować się do stworzenia sprawnego i taniego systemu, Gmina musi przeanalizować, ile rzeczywiście odpadów komunalnych powstaje na naszym terenie i jaka stawka za ich odbiór oraz ich zagospodarowanie pokryje ponoszone koszty.
Temu celowi służy ankieta, którą przygotowaliśmy i kierujemy do wszystkich mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta i gminy.
Liczymy na zrozumienie problemu, który bezpośrednio dotyczy nas wszystkich i prosimy o rzetelną odpowiedź na pytania zawarte w ankiecie.

Prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do sołtysa lub do Urzędu Miejskiego w Łasku parter, sala 100 w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Załączniki: